(paper -2)   (sem-2) अक्षरबंध -बाकी सर्व ठीक आहे -लोकनाथ
Jayawant Dalavi

(paper -2) (sem-2) अक्षरबंध -बाकी सर्व ठीक आहे -लोकनाथ

 
१ )  बाकी सर्व ठीक आहे -लोकनाथ यशवंत (निवडक कविता )२ )  बाकी सर्व ठीक आहे -लोकनाथ यशवंत (निवडक कविता )


3 )     वृतपत्रीयलेखन   


४ )          उपयोजित     व  स्पर्धा परीक्षेसाठी लेखन -अ .पत्र लेखन      ब ) आकलन